Department of Chemical Biology
Yang's Lab,Department of Chemical Biology, Xiamen University
Home > Publications > 

2024

  • 297.Weixiong Shi‡, Jing Zhang‡, Shanqing Huang, Qian Fan, Jiao Cao, Jun Zeng, Lingling Wu,* Chaoyong Yang*. Next-Generation Sequencing-Based Spatial Transcriptomics: A Perspective from Barcoding Chemistry. JACS Au. 2024.

  • 296.Linfeng Cai, Li Lin, Shiyan Lin, Xuanqun Wang, Yingwen Chen, Huanghuang Zhu, Zhi Zhu, Liu Yang, Xing Xu, Chaoyong Yang. Highly Multiplexing, Throughput and Efficient Single‐Cell Protein Analysis with Digital Microfluidics. Small Methods, 2024, 2400375.

  • 295.Xing Xu, Xi Zeng, Xin Lin, Shiyan Lin, Shanshan Liang, Tian Tian, Rui Su, Jia Song, Chaoyong Yang. DMF-scMT-seq Linking Methylome and Transcriptome within Single Cells with Digital Microfluidics. Science China Chemistry. 2024

  • 294.Yu An, Jinchao Zhu, Qihui Xie, Jianzhou Feng, Yanli Gong, Qian Fan, Jiao Cao, Zhi Huang, Weixiong Shi, Qingyuan Lin, Lingling Wu, Chaoyong Yang, Tianhai Ji. Tumor Exosomal ENPP1 Hydrolyzes cGAMP to Inhibit cGAS-STING Signaling. Adv Sci. 2024. 18:e2308131.

  • 293.Jiao Cao, Zhong Zheng, Di Sun, Xin Chen, Rui Cheng, Tianpeng Lv, Yu An, Junhua Zheng, Jia Song, Lingling Wu & Chaoyong Yang. Decoder-seq enhances mRNA capture efficiency in spatial RNA sequencing. Nat Biotechnol. 2024

  • 292.Zhong Z, Hou J, Yao Z, Dong L, Liu F, Yue J, Wu T, Zheng J, Ouyang G, Yang C, Song J. Domain generalization enables general cancer cell annotation in single-cell and spatial transcriptomics. Nat Commun. 202415(1):1929.

  • 291.Yihao Huang, Ting Chen, Xiaodie Chen, Ximing Chen, Jialu Zhang, Sinong Liu, Menghao Lu, Chong Chen, Xiangyu Ding, Chaoyong Yang, Ruiyun Huang, Yanling Song. Decoding Biomechanical Cues Based on DNA Sensors. Small. 2024. 2310330.