Department of Chemical Biology
Yang's Lab,Department of Chemical Biology, Xiamen University
Home > Publications > 

2019

  • 162.Wei Wang, Liyuan Lin, Yahui Du, Yanling Song, Xiaoman Peng, Xing Chen, Chaoyong James Yang. Assessing the Viability of Transplanted Gut Microbiotas by Sequential Tagging with D-Amino acid-based Metabolic Probes. Nature Communications
     

  • 161. Lingling Wu, Xing Xu, Bineet Sharma, Wei Wang, Xin Qu, Lin Zhu, Huimin Zhang, Yanling Song, and Chaoyong Yang* Beyond Capture: Circulating Tumor Cell Release and Single-Cell Analysis.  Small Methods (smtd.201800544R1)


  • 160. Mahlet Fasil Abate, Shasha Jia, Metages Gashaw Ahmed, Xingrui Li, Li Lin, Xiaoqian Chen, Zhi Zhu, Chaoyong Yang. Visual Quantitative Detection of Circulating Tumor Cells with Single-Cell Sensitivity using a Portable Microfluidic Device. Small No. smll.201804890R2


  • 159. Fenxiang Zou, Qingyu Ruan, Xiaoye Lina, Mingxia Zhang, Yanling Song, Leiji Zhou, Zhi Zhu, Shuichao Lin, Wei Wang, Chaoyong James Yang. Rapid, Real-Time Chemiluminescent Detection of DNA Mutation Based on Digital Microfluidics and Pyrosequencing. Biosensors and Bioelectronics 2019, 126, 551-557
     

  • 158. Yanling Song, Bingqian Lin, Tian Tian, Xing Xu, Wei Wang,Qingyu Ruan, Jingjing Guo, Zhi Zhu, Chaoyong Yang* Recent Progress in Microfluidics-based Biosensing. Anal. Chem. 2019,  91, 1, 388-404
  • 157. Yanling Song, Yuanzhi Shi, Mengjiao Huang, Wei Wang, Yang Wang, Jie Cheng, Zhichao Lei, Zhi Zhu, and Chaoyong Yang   Bioinspired Engineering of a Multivalent Aptamer-Functionalized Nanointerface to Enhance Capture and Release of Circulating Tumor Cells. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 8, 2236-2240